Gminny Zakład Komunalny w Sianowie

Regulamin i schemat organizacyjny

REGULAMIN   ORGANIZACYJNY   ZB ABK  W   SIANOWIE

   I . Zakres działania i zasady funkcjonowania Zakładu Budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie.
 
      1. Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie dalej zwany Zakładem realizuje zadania Gminy w zakresie administracji i eksploatacji  budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy oraz wspólnot  mieszkaniowych, utrzymania chodników ,dróg gminnych , terenów zielonych, kanalizacji deszczowej na terenie miasta, cmentarzy komunalnych na terenie gminy Sianów oraz administrowaniem obiektów sportowych w Sianowie.
      
   2. Zakład działa pod jednoosobowym kierownictwem zgodnie z zatwierdzoną przez Burmistrza Gminy i Miasta strukturą organizacyjną. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta .  Burmistrz Gminy i Miasta ustala Dyrektorowi Zakładu wysokość wynagrodzenia.

    II.  Uprawnienia Dyrektora.
         Do wyłącznych kompetencji Dyrektora należą:
      1/ Dyrektor Zakładu reprezentuje Zakład na zewnątrz,
      2/ Dyrektor Zakładu przedkłada Burmistrzowi sprawozdanie z działalności  Zakładu oraz sporządza plan finansowo- rzeczowy na rok przyszły,
      3/ Dyrektor podejmuje decyzje majątkowe w zakresie zwykłego zarządu,
      4/ Dyrektor Zakładu jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych
          samodzielnie w imieniu Zakładu w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu  przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów,
      5/ Dyrektor Zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników w ramach struktury
          zatrudnienia uchwalonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów ,
      6/ Dyrektor Zakładu określa wysokość wynagrodzenia pracowników zgodnie
          z regulaminem wynagrodzeń,
      7/ Dyrektor Zakładu opracowuje zakresy czynności pracowników administracyjnych i czuwa nad ich prawidłowym wykonaniem.
      8/ Podczas nieobecności Dyrektora jest on zastępowany przez wyznaczonego
          pracownika , który uprawniony jest do podpisywania pism nie wykazujących
          znamion zobowiązań.


    III.  Szczegółowy zakres działalności Zakładu.

         Zakład w zakresie wykonywania swej statutowej działalności wykonuje wszystkie czynności związane z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi na terenie Gminy i Miasta, a w szczególności :
1/ Utrzymuje budynki i lokale , obiekty oraz  urządzenia towarzyszące w należytym stanie technicznym , w miarę posiadanych środków finansowych.
2/ Prowadzi okresowe przeglądy budynków , lokali i urządzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3/ Określa zakres i wielkość napraw obciążający najemców.
4/ Sporządza roczne plany rzeczowe napraw profilaktyczno- konserwacyjnych budynków i ich otoczenia.
5/ Typuje budynki i tereny do napraw gruntownych ,modernizacji oraz rozbiórki.
6/ Wykonuje naprawy profilaktyczno- konserwacyjne w budynkach - siłami własnymi, bądź obcymi.
7/ Świadczy siłami własnymi usługi remontowo- budowlane , transportowe.
8/ Opracowuje cenniki na usługi remontowo- budowlane, transportowe i inne.
9/ Zakład przyjmuje obiekty do eksploatacji i przekazuje najemcom lokale mieszkalne i użytkowe oraz sporządza i prowadzi związaną z tym dokumentację.
10/ Zakład prowadzi windykację bieżących i zaległych czynszów i opłat dzierżawnych
11/ Zakład pobiera od najemców co najmniej raz w roku oświadczenia najemcy
      i dokonuje korekty opłat wynikających z tego oświadczenia.
12/ Zakład prowadzi akta każdego lokalu ,w skład których wchodzą:
 - kartoteka lokalu,
 - protokół zdawczo-odbiorczy,
 - aktualne oświadczenie najemcy,
 - umowa najmu, dzierżawy,
 - karta wymiaru opłat,
 - aneksy do umów.
13/ Zakład prowadzi dokumentację przygotowawczą i opiniującą wymaganą przy
     sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych.
14/ Zawiera umowy o adaptację lokali gospodarczych i innych na lokale mieszkalne  z wyłonionym przez Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie  najemcą.

IV. Zawieranie umów .

   Zakład zawiera umowy najmu , o adaptację , dzierżawy, dostawę energii cieplnej , energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, czyszczania ulic
i chodników czyszczenia kominów, ubezpieczenia oraz roboty remontowe i realizuje te umowy. W imieniu Zakładu umowy zawiera Dyrektor.

V. Utrzymywanie porządku i czystości na administrowanym terenie.

   Zakład odpowiada za utrzymanie porządku i czystości na administrowanym terenie , w szczególności za :
1/ zbiórkę i wywóz odpadów użytkowych i nieużytkowych,
2/ zamiatanie , gromadzenie oraz wywóz nieczystości z pomieszczeń wspólnego użytkowania, terenów niezabudowanych wzdłuż nieruchomości / chodniki, place/ oraz dróg gminnych w Sianowie,
3/ konserwację osadników i kanałów kanalizacji deszczowej,
4/ usuwanie śniegu , błota ,usuwanie śliskości zimą z terenów administrowanych oraz dróg gminnych w Sianowie,
5/ zabezpieczenie przed nielegalnym zajmowaniem lokali, piwnic i pomieszczeń gospodarczych,
6/organizację deratyzacji i dezynfekcji obiektów i pomieszczeń zagrożonych przez gryzonie i insekty,

VI. Pozostałe zadania.
1/ Zakład administruje cmentarzami komunalnymi na terenie gminy łącznie z utrzymaniem czystości i właściwą ich eksploatacją,
2/ Zakład zajmuje się pielęgnacją i utrzymaniem terenów zielonych na terenie miasta,
3/ Zakład pobiera opłaty targowe zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na terenie miasta,
4/ Zakład sprawuje nadzór nad wykonaniem umowy dzierżawy kotłowni osiedlowej przy ul. Słowackiego,
5/ Zakład administruje obiektami sportowymi przy ul. Strzeleckiej 11 w Sianowie ,
6/ Świadczy usługi transportowe , w tym dowóz dzieci do szkół, wynajmuje i organizuje pracę pojazdów: autobusu , ciągników oraz innych sprzętów,
7/ Pobiera opłaty za reklamy na budynkach i terenach będących w administracji Zakładu.

Załącznik:
1/ schemat organizacyjny ZB ABK

Realizacja: IDcom-web.pl